CIMON Acquisition AB

CIMON Acqusition är ett budkonsortium bestående av de största ägarna i TC TECH Sweden AB (publ) och innehar 92,9 procent av samtliga aktier. Budkonsortiet är skapat för att förvärva samtliga aktier i TC TECH Sweden AB (publ) och att därefter hitta en annan kostnadsstruktur för bolaget utanför en noterad miljö.

Nyheter

2022-11-09 – Avnotering av aktierna i TC TECH Sweden AB (publ) godkänd av Nasdaq First North Growth Market.

2022-10-24 – CIMON Acquisition påkallar inlösen av återstående aktier i TC TECH Sweden AB (publ) och begär avnotering

2022-10-12 – CIMON Acquisition ABs ägande i TC TECH Sweden AB överstiger 90 procent

2022-08-25 – Pressmeddelande om utfall

2022-08-10 – TC TECH Fairness Opinion från Redeye

2022-08-10 – Uttalande från styrelsen

2022-07-27 – Pressmeddelande om erbjudandehandling

2022-07-27 – Erbjudandehandling

2022-07-05 – Budbolaget CIMON Acquisition AB offentliggör kontant budpliktsbud till aktieägare i TC TECH Sweden AB (publ)

På grund av legala restriktioner är informationen på denna webbplats inte riktad till eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig att läsa följande information varje gång du önskar få tillgång till denna webbplats. Vänligen notera att informationen och villkoren kan ändras eller uppdateras och det är därför viktigt att du läser följande text varje gång du besöker denna webbplats.

VIKTIG INFORMATION
Informationen på denna webbplats är hänförlig till ett offentligt kontant budpliktserbjudande (”Erbjudandet”) som inte riktar sig till personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag, förutom om något undantag är tillämpligt.

Informationen på denna webbplats får inte tas del av från, postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion där distribution av informationen eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i den jurisdiktionen. Personer som tar del av informationen på denna webbplats och som omfattas av lagarna och reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. CIMON Aquisition AB (”CIMON Aquisition”) frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och CIMON Aquisition förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner.

Genom att välja att ta del av informationen på denna webbplats avseende Erbjudandet bekräftar du att du har läst informationen, villkoren och instruktionerna ovan, att du varken är bosatt och befinner dig i en jurisdiktion där offentliggörande och distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna webbplats skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registreringsdokument upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag, och att du enligt tillämpliga lagar och regler har rätt att ta del av informationen som finns på denna webbplats.